Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen

Beoordeling en bevordering

De school gaat uit van het principe dat ouders en leerling samen met de school overleg plegen over de te volgen schoolloopbaan van de leerling. Ook vinden wij dat zittenblijven zo veel als mogelijk moet worden voorkomen, tenzij dit een beter perspectief voor de leerling biedt.

De bevordering

Voor de bevordering in zowel onderbouw als bovenbouw zijn door de school bevorderingsnormen vastgesteld. Deze overgangsnormen hangen samen met de eisen die in het volgende leerjaar aan de vakken worden gesteld. In de onderbouw kunnen leerlingen die niet aan de bevorderingsnormen voldoen, in voorkomende gevallen met een verandering van leerweg alsnog worden bevorderd. Door herhaling van een leerjaar kan in bepaalde gevallen geprobeerd worden het uiteindelijke niveau te verhogen. Bij iedere bevordering worden ouders/verzorgers uitgebreid schriftelijk geïnformeerd en wordt duidelijk aangegeven wanneer welke beslissingen moeten worden genomen.

De bevorderingsregels

De bevorderingsregels voor de diverse leerjaren kunt u hieronder terugvinden (per leerjaar en sectie). In alle leerjaren is de overgang gebaseerd op de cijferresultaten die voor de vakken zijn behaald. In leerjaar 3 en 4 wordt ook het schoolexamen afgenomen. De leerstof voor het schoolexamen wordt getoetst volgens regels die in het examenreglement en in het programma van toetsing en afsluiting zijn vastgelegd. Ook deze afspraken worden aan het begin van elk schooljaar uitgereikt.