Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen leerjaar 3 Duale leerweg

Overgangsnormen
LEERJAAR 3 DUALE LEERWEG

De leerling kan met deze leerweg doorstromen naar niveau 1 of 2 van het MBO.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 keer een examendossier mee naar huis. In dit dossier worden de volgende zaken getoond:

 • Leerresultaten door middel van cijfers.
 • Op het dossier staan alle behaalde cijfers uit leerjaar 3. Op basis van deze cijfers wordt het voorlopig schoolexamencijfer (SE cijfer) berekend.
Hoe komen de cijfers tot stand?

Voor alle vakken worden cijfers met een weging gegeven volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het rekenkundig (gewogen) gemiddelde van deze cijfers vormt het voorlopige SE cijfer voor het betreffende vak.

Betekenis van de cijfers:

Een PTA cijfer van 5,5 of hoger is voldoende

Een PTA cijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de lob coach  en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

Toelating tot leerjaar 4 Duale leerweg

Behalve de prestaties voor het vak tellen inzet, werkhouding en aanwezigheid mee bij het bepalen van het cijfer.

De leerling heeft:

 • voor Nederlands en het beroepsgericht programma, minimaal een 6,0;
 • de stages met een voldoende afgesloten.
Bespreekgeval

De leerling is een bespreekgeval als de leerling niet aan bovenstaande overgangsvoorwaarden voldoet. Als de leerling niet in de duale leerweg verder kan, zal in overleg met de ouders naar een passend vervolg worden gezocht.

De overgangsbepalingen

Meting van vorderingen binnen vakken heeft tot doel elke leerling in zijn schoolloopbaan succesvol naar de juiste afsluiting te begeleiden en de kans op dat succes zo groot mogelijk te maken.

 1. De prestaties van alle vakken spelen elk jaar een rol bij de overgang.
 2. De overgangsbepalingen worden toegepast op de voorlopige SE cijfers.
 3. Als de leerling niet binnen zijn leerweg kan overgaan, kan de opleidingsdirectie op advies van de overgangsvergadering besluiten tot plaatsing in een andere leerroute, een leerling laten doubleren of een leerling voorwaardelijk over laten gaan. Het advies van de overgangsvergadering is gebaseerd op behaalde resultaten en het OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) van een leerling.
 4. Beschreven handelingsdelen moeten naar behoren zijn afgesloten in het leerjaar waarin ze staan gepland.
 5. De opleidingsdirectie is eindverantwoordelijk bij overgangsbeslissingen.
 6. In bijzondere gevallen kan de directie op voordracht van de overgangsvergadering anders dan op grond van cijfers besluiten.
 7. Bij de bepaling van het aantal onvoldoendes telt een 5 één keer, een 4 twee keer en een 3 of minder drie keer mee.