Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Privacybeleid

Privacy statement SILFO

Op het Stedelijk College Eindhoven gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en medewerkers. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld.

Het Stedelijk College Eindhoven is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd op de volgende locaties.

Henegouwenlaan 2
5628 WK Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

Oude Bossche Baan 20
5624 AA Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

De gegevens die betrekking hebben op onze leerlingen, noemen we persoonsgegevens. De doelstelling van de verwerking is voor het optimaal leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In ons privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doeleinden en de grondslagen zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens. De meeste persoonsgegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Via OSO ontvangen wij het onderwijskundig rapport vanuit de basisschool, dit is geregeld in de wetten WPO en wet VO. Daarnaast registreren werknemers van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Deze bijzondere persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die deze leerlingen begeleiden.

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem SOM2DAY. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot diegenen die de gegevens nodig hebben om bij te dragen aan de doelstelling van de verwerking. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor we de persoonsgegevens verzamelen.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermiddelen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt bij deze middelen. Wij hebben met onze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons ontvangen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven waardoor misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen

Ouders hebben het recht om de leerlinggegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Vanaf 16 jaar gaan deze rechten over naar de leerling. Wanneer blijkt dat deze leerlinggegevens niet kloppen moet deze informatie gecorrigeerd worden. Als de leerlinggegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen over het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via privacy@silfo.nl

Voor het gebruik van foto’s en/of video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming via een toestemmingsformulier. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Leerlingen vanaf 16 jaar mogen zelf aangeven waarvoor zij toestemming verlenen. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Wanneer u vragen heeft over het gebruik van foto’s en video-opnames binnen ons privacyreglement kunt u deze stellen via privacy@silfo.nl

Het Stedelijk College Eindhoven kent overeenkomstig de AVG een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG is binnen de school een onafhankelijke adviseur en toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. De FG van het Stedelijk College Eindhoven is te bereiken via fg@orionscholen.nl