Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen KBL leerjaar 2 naar 3

Overgangsnormen
KBL leerweg leerjaar 2 naar 3

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 rapporten mee naar huis. Op deze rapporten worden de volgende zaken beoor­deeld:

 • Leerresultaten door middel van cijfers: op het rapport worden cijfers gegeven per periode. Op basis van deze periodecijfers wordt een voort­schrijdend jaarcij­fer be­rekend.
 • Vaardigheden en de inzet en betrokkenheid bij de vakken Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur en Horizon door middel van een beoordeling: goed (g), voldoende (v), matig (m) of onvoldoende (o). Deze beoordeling zal zichtbaar zijn op een bijlage bij het rapport.
Hoe komen de cijfers tot stand?

PG: Is het periode gemiddelde afgerond op 1 decimaal.
VG: Is het voortschrijdend gemiddelde afgerond op hele cijfers.

Het jaarcijfer wordt dus bepaald door álle behaalde cijfers met de bijbehorende weging.

Betekenis van de cijfers:

Een periodecijfer van 5,5 of hoger is voldoende
Een periodecijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de mentor en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

Toelating tot leerjaar 3 KBL
Vakken in blok 1:
 • Nederlands
 • Engels
Vakken in blok 2:
 • Mens & Maatschappij
 • Duits
 • Natuurkunde
 • Wiskunde
 • Biologie

Nog één of twee examenvakken uit:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Biologie
 • Duits

In blok 1 moet de leerling bij 3 vakken totaal 18 punten hebben en bij 4 vakken 24 punten. Er mag maximaal 1 vijf staan. Bij 2 onvoldoendes is de leerling een bespreekgeval.

In blok 2 mogen maximaal 2 onvoldoendes staan

Overgangsbepalingen
 1. Uitgangspunt voor de overgang is het voorlopig jaarcijfer (JC).
 2. Als de leerling niet binnen zijn leerweg kan overgaan, kan de opleidingsdirectie, op advies van de overgangsvergadering, besluiten tot plaatsing in een andere leerweg of de leerling laten doubleren of besluiten dat de leerling voorwaardelijk over gaat.
  Het advies van de vergadering is gebaseerd op behaalde resultaten en het OPP.
 3. Een leerling is bespreekgeval:
  a. als niet aan de overgangsregels wordt voldaan
  b. als één of meer jaarcijfers 4 of lager is
 4. De opleidingsdirectie is eindverantwoordelijk voor de overgangsbesluiten
 5. Bij de bepaling van het aantal onvoldoendes telt een 5 één keer, een 4 twee keer en een 3 of lager drie keer mee.