Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen leerjaar 3 KBL

Overgangsnormen
LEERJAAR 3 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

De leerling kan met deze leerweg doorstromen naar niveau 3 en 4 van het MBO.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 keer een examendossier mee naar huis. Op dit dossier worden de volgende zaken getoond:

 • Leerresultaten door middel van cijfers: op het dossier staan alle behaalde cijfers uit leerjaar 3. Op basis van deze cijfers wordt het voorlopig schoolexamencijfer (SE cijfer) berekend
 • Vaardigheden en de inzet en betrokkenheid bij het vak Bewegen en Sport door middel van een beoordeling: goed (g), voldoende (v) of onvoldoende (o). Deze beoordeling zal zichtbaar zijn op een bijlage bij het examendossier.
Hoe komen de cijfers tot stand

Voor alle vakken worden cijfers met een weging gegeven volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het rekenkundig (gewogen) gemiddelde van deze cijfers vormt het voorlopige SE cijfer voor het betreffende vak.

Betekenis van de cijfers

Een PTA cijfer van 5,5 of hoger is voldoende
Een PTA cijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de lob coach en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

Toelating tot leerjaar 4 Kaderberoepsgerichte leerweg

In principe gaan we uit van een ononderbroken eindexamenroute in leerjaar 3 en 4.
Aan het eind van leerjaar 3 wordt beoordeeld of een leerling een overgangsbewijs krijgt naar
leerjaar 4. Er wordt een advies opgesteld met betrekking tot haalbaarheid diplomering waarbij de eisen voor diplomering uitgangspunt zijn.

Een leerling krijgt een overgangsbewijs naar leerjaar 4 als:

 • het gemiddelde voor de vakken met centraal examen minimaal een 5,5 is;
 • er maximaal 3 onvoldoendes voor de examenvakken inclusief Maatschappijleer 1 met daarbij minimaal één compensatiepunt (6,5 of hoger) behaald zijn;
  Bij onvoldoende resultaten voor Kunstvakken 1, Bewegen en Sport, Loopbaan oriëntatie en begeleiding en/of de stage(s) gaat een leerling voorwaardelijk over en wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld.
De overgangsbepalingen

Meting van vorderingen binnen vakken heeft tot doel elke leerling in zijn schoolloopbaan succesvol naar de juiste afsluiting te begeleiden en de kans op dat succes zo groot mogelijk te maken.

 1. De prestaties van alle vakken spelen elk jaar een rol bij de overgang.
 2. De overgangsbepalingen worden toegepast op de voorlopige SE cijfers.
 3. Als de leerling niet binnen zijn leerweg kan overgaan, kan de opleidingsdirectie op advies van de overgangsvergadering besluiten tot plaatsing in een andere leerweg, een leerling laten doubleren of een leerling voorwaardelijk over laten gaan. Het advies van de overgangsvergadering is gebaseerd op behaalde resultaten en het
  OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) van een leerling.
 4. Beschreven handelingsdelen moeten naar behoren zijn afgesloten in het leerjaar waarin ze staan gepland.
 5. De opleidingsdirectie is eindverantwoordelijk bij overgangsbeslissingen.
 6. In bijzondere gevallen kan de directie op voordracht van de overgangsvergadering anders dan op grond van cijfers besluiten.
 7. Bij de bepaling van het aantal onvoldoendes telt een 5 één keer, een 4 twee keer en
  een 3 of minder drie keer mee.