Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Privacyverklaring Bescherming Persoonsgegevens – Webshop

Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (hierna: SILFO) verzamelt verschillende persoonsgegevens via de webshop. SILFO hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en gaat hier zorgvuldig en transparant mee om. Via deze privacyverklaring word je geïnformeerd over de wijze waarop SILFO omgaat met persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke
SILFO, gevestigd aan de Henegouwenlaan 2, 5602 BH te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de webshop.

Artikel 1 Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld  
SILFO verzamelt persoonsgegevens die nodig zijn voor de transacties in de webshop. Het gaat daarbij om:

  • Voor- en achternaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Factuurgegevens

Artikel 2 Doelen voor verzameling persoonsgegevens  
2.1 De persoonsgegevens worden verzameld voor de afhandeling en levering van een aankoop via de webshop. De volgende doelen zijn daarbij van toepassing:

a.      Verzending en levering van producten;
b.      Financiële administratie;
c.       Afhandeling van klachten;
d.      Contacteren als er complicaties optreden met de bestelling;
e.      De uitvoering of toepassing van wet-of regelgeving.

2.2 Indien hiervoor (uitdrukkelijk) toestemming is gegeven, kunnen persoonsgegevens ook worden gebruikt voor marketingdoeleinden of het versturen van een nieuwsbrief. Toestemming kan altijd worden ingetrokken.

2.3 Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden verwerkt dan hierboven is beschreven.

Artikel 3 Grondslag voor verwerking  
De verwerking van persoonsgegevens mag alleen plaatsvinden als dit wordt gebaseerd op een grondslag uit de wet.

a.     Vaak zal de verwerking plaatsvinden voor het uitvoeren van een overeenkomst. Het gaat dan specifiek om de overeenkomst die gesloten is voor de aankoop van een product via de webshop.
b.     Wanneer SILFO contact met je opneemt over een complicatie in de bestelling, gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigde belang. Het is voor SILFO van belang om de goede vervulling van haar diensten te waarborgen.
c.     SILFO kan je persoonsgegevens op grond van jouw toestemming verwerken, bijvoorbeeld voor het versturen van een nieuwsbrief. Je bent altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Artikel 4 Verwerkers  
4.1 De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Voor een goede uitvoering van de werkzaamheden worden persoonsgegevens enkel gedeeld met de beheerder van de webshop, WEBBER Interactief B.V.

4.2. Met WEBBER Interactief B.V. zijn afspraken gemaakt om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

Artikel 5 Bewaartermijn  
De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd. De persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na de aankoop van een product verwijderd.

Artikel 6 Toegang  
6.1 Binnen de organisatie van SILFO geldt dat medewerkers slechts toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden.

Artikel 6 Toegang  
6.1 Binnen de organisatie van SILFO geldt dat medewerkers slechts toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat daadwerkelijk nodig is. De toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is dan ook beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van hun werkzaamheden.

6.2 Verder wordt slechts toegang verschaft aan:
a.     de verwerker die van SILFO de opdracht heeft gekregen om persoonsgegevens te verwerken, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is in het licht van de gemaakte afspraken;
b.     derden voor zover uit de wet voortvloeit dat SILFO verplicht is om toegang te verlenen.
De persoonsgegevens worden opgeslagen zolang dit nodig is voor doelen die in deze privacyverklaring zijn genoemd. De persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na de aankoop van een product verwijderd.

Artikel 7 Beveiliging van persoonsgegevens  
SILFO hecht er veel belang aan om persoonsgegevens goed en zorgvuldig te beveiligen. Daarom worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik (o.a. Firewalls, MFA, toegangsbeheer en monitoring).

Artikel 8 Rechten van betrokkenen  
Op grond van de wet heb je een aantal rechten met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens. Zo heb je (kosteloos) recht op inzage, correctie/aanvulling, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens.

1. Het recht op inzage
Je hebt het recht om bij SILFO te informeren of je persoonsgegevens worden verwerkt. Indien dat het geval is, heb je het recht op uitleg over welke persoonsgegevens en waarom deze persoonsgegevens worden verwerkt. Hierbij heb je het recht op inzage en verkrijging van een kopie van je persoonsgegevens.

2. Het recht op rectificatie (correctie)
Als SILFO je persoonsgegevens onjuist of onvolledig heeft geregistreerd, heb je het recht deze te laten corrigeren of aan te vullen.

3. Het recht op verwijdering
Je hebt het recht om verwijdering van je persoonsgegevens te verzoeken. SILFO stelt de verwerker dan ook op de hoogte van je verzoek.

4. Het recht op beperking van je gegevensverwerking
Je hebt het recht aan SILFO te vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. De verwerking wordt dan tijdelijk stopgezet, totdat je verzoek is behandeld.

5. Het recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

6. Het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens (dataportabiliteit)
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Hiernaast kan je ook verzoeken om je persoonsgegevens rechtstreeks te laten overdragen aan een andere organisatie.

Artikel 9 Verzoek of klacht  
9.1. Om gebruik te maken van je rechten, kun je een verzoek indienen bij SILFO. Dit verzoek kun je per mail via privacy@silfo.nl indienen.

9.2. Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens of deze privacyverklaring? Dan kun je SILFO bereiken via privacy@silfo.nl.

9.3. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 10 Verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen  
De dienstverlening van de webshop is gericht op personen van 16 jaar of ouder. Wanneer minderjarigen een aankoop willen doen vereist dit toestemming van de ouders of voogd.

Artikel 11 Geldigheid  
Deze privacyverklaring is geldig vanaf 18-01-2022. Indien er wijzigingen zijn, worden deze tijdig bekendgemaakt via deze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 18-01-2022.