Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ziek – te laat – verlof

Ziek

Als je ziek bent, dienen je ouders/verzorgers dit ’s ochtends voor 08.30 uur telefonisch aan de school door te geven. Dit geldt ook voor ander onvoorzien schoolverzuim.

Als je tijdens de les ziek wordt, of om andere redenen de les niet verder kan volgen, dan moet je je eerst melden bij de coördinator leerlingzaken en vragen of je naar huis mag gaan. Het kan zijn dat de coördinator hierover contact met je ouders/verzorgers opneemt.

Zodra je weer naar school komt, dan kun je een door je ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de coördinator leerlingzaken inleveren met daarop de duur en reden van het verzuim, jouw naam en klas. Het briefje moet in de brievenbus bij de hoofdingang worden gedaan.

 

Te laat

Wanneer je te laat in de les komt dan meldt de docent dit het absentensysteem. Je moet je dan de volgende dag vóór 7.45 uur bij de conciërge melden. Kom je die ochtend meer dan tien minuten te laat, dan moet je je diezelfde dag melden bij de coördinator leerling zaken.

Verzuim en verlof

Voor schoolverzuim dat te voorzien is, dienen je ouders/verzorgers tijdig verlof aan te vragen bij de teamleider of coördinator leerlingzaken.

Voor vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden langer dan één dag, dienen je ouders/verzorgers speciale aanvraagformulieren te gebruiken, die kunnen ze vinden op het ouderportaal. Over dit type verlof neemt de opleidingsdirectie een besluit of het wordt toegekend.